รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 ก.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ DOD เริ่มซื้อขายวันที่ 2 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 205,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 410,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 493
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 205,000,246.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 410,000,493
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DOD-W1) จำนวน 493 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 493 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 15.75
วันใช้สิทธิ               			 : 07 ก.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 02 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.