รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 มิ.ย. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ DOD-W1
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การขึ้นเครื่องหมาย            			

เรื่อง                 			 : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย              			 : SP
เหตุผล                 			 :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน            			 : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 07 ก.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP          			 : วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน    			 : 08 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.