รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 มิ.ย. 2564 19:33:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ DOD-W1
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว DOD
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 01 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : DOD-W1
วันใช้สิทธิ               			 : 07 ก.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 			 : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP         			 : วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 15.75
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน    			 : 08 ก.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ              			 : www.dodbiotech.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444
โทรสาร	  0-3444-0373
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.