รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ต.ค. 2564 07:16:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ ARROW เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ ARROW
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 254,910,392.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 254,910,392
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,986,512
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 256,896,904.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 256,896,904
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 
1,986,512 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,986,512 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 7.55
วันใช้สิทธิ               			 : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 06 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.