รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 ต.ค. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว การเข้าซื้อหุ้น และการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1)	อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจากนายวิเชียร แพทยานันท์ จำนวน 999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายวรัทภพ 
แพทยานันท์ จำนวน 999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และนายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ จำนวน 499 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 2,497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน 249,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
	รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ 
เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นจากนายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ นายวรัทภพ แพทยานันท์
และนายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
และยังเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซีเมดิเทค จำกัด  สัดส่วนร้อยละ 25
ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ")
ซึ่งมีมูลค่ารายการเกี่ยวโยงเท่ากับ 249,700 บาท ซึ่งน้อยกว่า 1 ล้านบาท และถือเป็นมูลค่าที่น้อยกว่า
0.03%NTA (เท่ากับ 812,764.50 บาท) จึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก
บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.