รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ต.ค. 2564 20:14:00
หัวข้อข่าว การจัดตั้งบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างบริษัท (แก้ไข)
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28
 กันยายน 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
   1)	อนุมัติการขายโครงการ เดอะ ชาโตว์ พาเลซ โฮเทล (CP00) มูลค่า 500,000,000 บาท ของ บริษัท 
พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("บริษัทย่อย")
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ บริษัท
ซีทูเอซ จำกัด ("บริษัทย่อย") โดยมีการจัดตั้ง บริษัท ซีทูเอซ วัน จำกัด ("บริษัทย่อย")
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พักให้เช่าระยะสั้น-ยาว (Chain Hospitality)
สำหรับโครงการดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.