รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 ก.ย. 2564 19:26:00
หัวข้อข่าว อนุมัติวงเงินการกู้ยืมเงินที่มีนัยสำคัญ
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน
656,000,000 บาท โดยรายการเงินกู้ยืมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ Cocoon Residence
Service Apartment & Commercials
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.