รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2564 09:30:00
หัวข้อข่าว มติกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การเข้าทำรายการระหว่างกัน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันวันประชุมผู้ถือหุ้น 2564 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ส่วนที่ 1	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,000,000 บาท

ส่วนที่ 2	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2
หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.