รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 19 เม.ย. 2564 18:07:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NEWS-W6
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 19 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : NEWS-W6
วันใช้สิทธิ               			 : 14 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 			 : วันที่ 21 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP         			 : วันที่ 19 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 28 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 0.016
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน    			 : 15 มิ.ย. 2564
วิธีการใช้สิทธิ              			 : 
https://www.newsnetwork.co.th/download/NNC_2564/6301214_NEWS-W6%20_No.6_%20.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายประพัฒน์ ยอขันธ์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.