รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 พ.ค. 2564 07:36:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : K-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (K)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : K-W1
ตลาดรอง                			 : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 12 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี			 : 119,999,781
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :    			 : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (12 
เมษายน 2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)    			 : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก            			 : 30 มิ.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 11 ต.ค. 2565
หมายเหตุ                			 :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ K-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
K-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.