รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2564 21:21:00
หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 และจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด
หลักทรัพย์ ASN
แหล่งข่าว ASN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 07 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม              			 : ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลข 99/1 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 31,199,996
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 31,199,996
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 31,199,996
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 10 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)  			 : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก      			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.011111111111
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)     			 : 0.111111111111
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล             			 : 27 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก              			 : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.