News Detail

Date/Time 18 May 2021 12:58:00
Headline แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ
Symbol IIG
Source IIG
Full Detailed News Download Full Detailed News
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


ลาออก                 			
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      			 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : ปัทมาวดี
นามสกุล                			 : พฤกษ์วิเศษสุข
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง         			 : 15 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                			
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      			 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาย
ชื่อ                  			 : ณัฐชวัศ
นามสกุล                			 : ปริญญาวัฒนนันต์
วันที่แต่งตั้ง              			 : 15 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 � 18:00 BKK Time