รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 พ.ย. 2565 12:52:00
หัวข้อข่าว แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
หลักทรัพย์ SICT
แหล่งข่าว SICT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


ลาออก                 			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : อรุณี
นามสกุล                			 : พูนทวี
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง         			 : 16 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาย
ชื่อ                  			 : โกวิท
นามสกุล                			 : เนื่องสุข
วันที่แต่งตั้ง              			 : 16 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้