รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2564 12:58:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W2
หลักทรัพย์ ITEL
แหล่งข่าว ITEL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 12 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : ITEL-W2
วันใช้สิทธิ               			 : 31 มี.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 24 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 3
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ              			 : www.interlinktelecom.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน คุณสุมิตร เจริญพรปิติ
โทรศัพท์ +66 2 666 2222 ต่อ 8012
โทรสาร +66 2 666 2299
อีเมล์ ir@interlinktelecom.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายณัฐนัย อนันตรัมพร
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.