รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 มิ.ย. 2565 08:26:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ META เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (META)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 1,651,175,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,651,175,658
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 495,319,932
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 2,146,495,590.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 2,146,495,590
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00
จัดสรรรให้               			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 10 : 3
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)          			 : 0.47
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : วันที่ 17 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 29 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________