รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 ม.ค. 2564 12:30:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายงานผลการซื้อหุ้นคืน           			

เรื่อง                 			 : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล             			 : 06 ม.ค. 2564
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน           			 : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ          			 : 26 พ.ค. 2564
โครงการซื้อหุ้นคืน             			
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)   			 : 123,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ 			 : 9.95
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน            			
วันที่ซื้อหุ้นคืน              			 : 06 ม.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)           			 : 2,000,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)    			 : 0.71
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)           			 : 0.71
มูลค่ารวม(บาท)             			 : 1,420,713.23
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น         			
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน 			 : 22,390,800
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว   			 : 1.81
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)           			 : 15,280,870.15

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายวิรัช สุวรรณนภาศรี )
                    กรรมการ
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายพีรพล สุวรรณนภาศรี )
                    กรรมการ
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.