รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 26 ก.ค. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 237,630,669.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 475,261,338
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 3,086,419
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 239,173,878.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 478,347,757
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50
จัดสรรรเพื่อ              			 : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 5/2565 จำนวน 3,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,086,419 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) 			 : 1 : 1,028.8063
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)       			 : 0.972
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ           			 : 19 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 27 ก.ค. 2565
______________________________________________________________________