รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ธ.ค. 2562 13:19:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UKEM-W2 (F53-5)
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 02 ธ.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ            			

หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ         			

  หุ้นสามัญ              			
   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ      			 : UKEM-W2
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ       			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย) 			 : 0
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)			 : 103,006,086
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)     			 : 0.50
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ        			 : วันที่ 29 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2562
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น) 			 : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)			 : 103,006,086

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.