รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2565 21:21:00
หัวข้อข่าว Financial Performance Yearly (F45) (Audited)
หลักทรัพย์ SICT
แหล่งข่าว SICT
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
           Financial Statement (F45)
      SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

                   (In thousands)
Financial Statement
                  12 Months
                   Audited
      Ending         31 December
      Year        2021     2020
 Profit (loss)         64,038    34,391
attributable to equity 
holders of the Company *
 EPS (baht)           0.16     0.10
             


Type of report
   Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others

Remark

*For consolidated financial statements

Please review financial statement (Full Version) before making investment 
decision
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal)."

             Signature ___________________________
                  ( Miss Arunee Poontawe )
                  Chief Fianance Officer
             Authorized Persons to Disclose Information

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.