รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 03 ส.ค. 2565 08:26:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ GCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคม 2565
หลักทรัพย์ GCAP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (GCAP)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 182,615,976.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 365,231,952
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 2,002,002
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 183,616,977.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 367,233,954
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50
จัดสรรรเพื่อ              			 : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,002,002 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) 			 : 1 : 1,001.001
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)       			 : 0.999
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ           			 : 01 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 04 ส.ค. 2565
______________________________________________________________________