รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 18 ก.พ. 2565 17:06:00
หัวข้อข่าว กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นเงินสด (เพิ่มข้อมูลผู้สอบบัญชี, ค่าสอบบัญชี และ Link การลงทะเบียน e-AGM)
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว TAPAC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 26 ม.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 25 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 ก.พ. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 08 ก.พ. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม              			 : ประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-AGM)
หมายเหตุ                			 :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายโสฬส ตั้งในธรรม, นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ 
และนายศักดา เกิดรอด
ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั
้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________



การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 26 ม.ค. 2565
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 ก.พ. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 08 ก.พ. 2565
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล             			 : 24 มี.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก              			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้