รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 เม.ย. 2563 18:09:00
หัวข้อข่าว แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์ ASN
แหล่งข่าว ASN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19")
เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 27 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 08 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม              			 : ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                			 :
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนวันกำหนดจ่ายปันผล 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVIC-19")
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ 
ต้องยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11
มีนาคม 2563 และยกเลิกการจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช่นเดิม โดยสิทธิในการรับปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 27 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 10 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)  			 : 5 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก      			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.011111111111
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)     			 : 0.111111111111
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล             			 : 26 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ 
ต้องยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11
มีนาคม 2563 และยกเลิกการจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช่นเดิม โดยสิทธิในการรับปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 25 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 26,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 26,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 26,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.