รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 พ.ค. 2564 07:31:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : AIE-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : AIE-W2
ตลาดรอง                			 : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 17 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี			 : 1,046,436,734
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :    			 : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 พฤษภาคม 2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)    			 : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก            			 : 31 มี.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 03 พ.ค. 2566
หมายเหตุ                			 :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ AIE-W2
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIE-W2
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.