รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2564 18:35:00
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว AIE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น             			

เรื่อง                 			 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 05 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม               			 : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ 			 : วาระที่ 5.1
วาระที่ 7
หมายเหตุ                			 :
วาระที่ 5.1 เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ
และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดในบริษัทเนื่องจา
กเหตุผลส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้นในวาระนี้
จึงมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการเสนอ จากเดิมจำนวน 3 ท่าน เป็น 2 ท่าน ได้แก่ นายธนิตย์
ธารีรัตนาวิบูลย์ และนายดำรงค์ จูงวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 เนื่องจาก นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ
ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
วาระที่ 7 เสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน จาก บจ.สยาม ทรูธ สอบบัญชี 
เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1
ท่านยังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
รายชื่อที่คณะกรรมการเสนอ (เดิม):
1.	นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2.	นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3.	นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4.	นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145
รายชื่อที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ:
1.	นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2.	นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3.	นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร        			

เลือกตั้ง นายดำรงค์ จูงวงศ์ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.