รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2564 17:02:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติ BDM 1/2564, จ่ายเงินปันผล, รายการที่เกี่ยวโยง, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เสนอออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIE-W2), ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว AIE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 18 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 05 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 04 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)       			 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม              			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ                			 :
สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting) นั้น 
บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aienergy.co.th และผ่านระบบ Set
Link ของตลาดหลักทรัพยฯ ต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 18 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 16 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 12 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ             			 : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล             			 : 30 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                			 :
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,614,596.40
บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.66 ของเงินกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
______________________________________________________________________


เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร        			

เลือกตั้ง นายดำรงค์ จูงวงศ์ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 18 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 1,046,458,386
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 1,046,458,386
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 5 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส 			 : 16 เม.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ  			 : 12 เม.ย. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : AIE-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 0.25
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 :
  2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                			 :
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIE-W2) จำนวนไม่เกิน 
1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหุ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 18 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 1,046,458,386
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 1,046,458,386
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 1,046,458,386
หมายเหตุ                			 :
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 261,614,596.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท 
เป็นจำนวน 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2
(AIE-W2)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.