รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 ก.ย. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว 15 September 2022 is the last trading day of K-W1
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Investor reminding

Subject                 : Reminding of warrants' last trading 
date
Name of securities
 - Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1 (K-W1)
Last trading date            : 15-Sep-2022
Book closing date of warrant       : From 20-Sep-2022 to 11-Oct-2022
Last exercise date            : 11-Oct-2022
Date of post SP sign           : From 16-Sep-2022 to 11-Oct-2022
Notification period for the exercise of : From 26-Sep-2022 to 10-Oct-2022
the warrant
Delisting date of warrant        : 12-Oct-2022
______________________________________________________________________