รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2565 08:58:00
หัวข้อข่าว เเจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การออกเเละเสนอขายใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เเละการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้น เเละการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว IIG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ส.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 12 ต.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 ส.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 29 ส.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม              			 : ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 8,723,684
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 8,723,684
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัท แลนซิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 8,723,684
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 8.02
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 38.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 11 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 8,723,684
(หุ้น)
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) จากบริษัท แลนซิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด ("Lansing Holding") ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท
แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด ("Lansing") จำนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้