News Detail

Date/Time 02 Jul 2021 17:47:00
Headline แจ้งแต่งตั้ง CFO
Symbol PSTC
Source PSTC
Full Detailed News Download Full Detailed News
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


แต่งตั้ง                			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : พัดชา
นามสกุล                			 : นิ่มสมุทร
วันที่แต่งตั้ง              			 : 02 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายกัมพล ตติยกวี
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าท่ี่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 � 18:00 BKK Time