รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 เม.ย. 2564 13:13:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว K
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 07 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)          			 : 119,999,781
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)          			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น          			 : วันที่ 22 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)          			 : 119,999,781
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 0

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 119,999,781
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 119,999,781
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)        			 : 59,999,890.50
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) (แก้ไข)        			 : 200,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แก้ไข)        			 : 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) (แก้ไข)    			 : 59,799,890.50
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
ตำแหน่ง                			 : ประธานกรรมการ

นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล(เพิ่มเติม)
กรรรมการผู้จัดการ(เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.