รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ก.ค. 2564 06:46:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ K เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (K)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 179,999,671.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 359,999,343
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 193
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 179,999,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 359,999,536
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จำนวน 193 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 193 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 1.00
วันใช้สิทธิ               			 : 30 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 16 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.