รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ก.ค. 2564 08:21:00
หัวข้อข่าว 22 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ITEL-W2
หลักทรัพย์ ITEL
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
เตือนผู้ลงทุน               			

เรื่อง                 			 : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์              			
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(ITEL-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย          			 : 22 ก.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 			 : วันที่ 29 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 19 ส.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP          			 : วันที่ 23 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 04 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง			 : 20 ส.ค. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.