รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 ต.ค. 2565 20:03:00
หัวข้อข่าว Report on the results of the Exercise of SONIC_WA (F53-5)
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of the exercise of Warrants/TSR (F53-5)
Report date of securities allocation   : 25-Oct-2022

Exercised Securities

Warrants

 Common shares
  Warrant of trading symbol      : SONIC-WA
  Name of warrant           : Warrants to buy ordinary shares of 
Sonic Interfreight Public Company Limited which issue to the Company and
subsidiaries' executives and employees ("SONIC-ESOP 2018") ("Warrants")
  Number of exercised warrants (units) : 7,592,000
  Number of unexercised warrants    : 16,620,500
(units)
  Ratio (Warrant : shares)       : 1.00 : 1.25
  Exercise Price (baht/share)     : 1.56
  Exercise Date            : From 18-Oct-2022 to 18-Oct-2022
  Number of shares derived from    : 9,490,000
exercised warrants (shares)
  Number of remaining shares reserved : 20,775,625
(shares)
Authorized to sign on behalf of the   : Dr.Santisuk Kosiarpanant (Ph.D)
company
Position                 : Chief Executive officer

Mr.Ranut Lieolertsakulchai
Director / Company Secretary

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.