รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 ส.ค. 2563 17:04:00
หัวข้อข่าว แจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 24 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 10 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม              			 : ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน       พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 9,698,216,032
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 9,698,216,032
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 9,698,216,032
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 7 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)       			 : 0.01
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)    			 : วันที่ 20 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ก.ย. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 04 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)  			 : 03 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

ได้มาซึ่ง ก) หุ้นสามัญของ บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ("บริษัทเป้าหมาย") จำนวนไม่เกิน 1,800,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย และ (ข)
สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 40
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 20,366,253,667
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 20,366,253,667
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 20,366,253,667
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ          			 : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
หมายเหตุ                			 :
บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.