รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 พ.ย. 2564 08:09:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2564 การจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
โครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน          			

เรื่อง                 			 : การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 14 พ.ย. 2564
จำนวนหุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่าย(หุ้น)       			 : 74,229,100
%หุ้นซื้อคืนที่จะจำหน่ายต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว   			 : 6.00
วิธีการในการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน        			 : การเสนอขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น -              			 : วันที่ 30 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 08 ธ.ค. 2564
วันที่ครบกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.