รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 มิ.ย. 2564 17:29:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 21 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)          			 : 360,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 2 : 3
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)          			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น          			 : วันที่ 07 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)          			 : 360,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 0

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 360,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 360,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)        			 : 180,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)           			 : 647,950.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย           			 : 1.ค่าที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 117,700 บาท
2.ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) จำนวน 180,000 บาท
3. ค่าคัดหนังสือรับรองและรับรองสำเนา จำนวน 250 บาท
4. ค่าธรรมเนียม TSD จำนวน 150,000 บาท
5. ค่าบริการระบบจัดการข้อมูลจัดสรรหุ้น จำนวน 200,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)        			 : 179,352,050.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกริก ลีเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.