รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 พ.ค. 2564 17:21:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 11 พ.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

การจ่ายหุ้นปันผล             			
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)          			 : 24,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)        			 : 10 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)          			 : 23,997,989
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 2,011
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ        			 : บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 24,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 23,997,989
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 2,011
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : เกริก ลีเกษม
ตำแหน่ง                			 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.