รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 มี.ค. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ YGG เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 120,998,594.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 241,997,189
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 359,999,998
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 300,998,593.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 601,997,187
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50000
จัดสรรรให้               			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 1 : 2
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)          			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : วันที่ 02 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 08 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 28 มี.ค. 2565
______________________________________________________________________