News Detail

Date/Time 30 Aug 2021 13:09:00
Headline แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
Symbol KOOL
Source KOOL
Full Detailed News Download Full Detailed News
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 27 ส.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

บุคคลในวงจำกัด             			
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)  			 : นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)      			 : 30,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) (แก้ไข)       			 : 30,000,000
นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช(แก้ไข)
  20,000,000  (แก้ไข)
  20,000,000  (แก้ไข)
นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ(แก้ไข)
  12,000,000  (แก้ไข)
  12,000,000  (แก้ไข)
นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์(แก้ไข)
  10,000,000  (แก้ไข)
  10,000,000  (แก้ไข)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น    			 : 530,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)          			 : 0.852
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)      			 : วันที่ 25 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)         			 : 72,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 458,000,000

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 530,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 72,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 458,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)        			 : 61,344,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)           			 : 38,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย           			 :  -ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) 
18,000 บาท
  - ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุน 20,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)        			 : 61,306,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ (เพิ่มเติม)           			 :
ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด ได้จองซื้อ และชำระค่าหุ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายนพชัย วีระมาน
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 � 18:00 BKK Time