รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ก.ย. 2564 17:13:00
หัวข้อข่าว แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (247-4) ครั้งที่ 1
หลักทรัพย์ UBIS
แหล่งข่าว UBIS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์        			

เรื่อง                 			 : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ     			 : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UBIS)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ              			 :
นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ          			 : วันที่ 08 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 14 ต.ค. 2564
ราคาเสนอซื้อ              			
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)           			 : 7.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้           			
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)           			 : 6.9812750
การทำคำเสนอซื้อ             			 : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ     			 : 18 ต.ค. 2564
ตัวแทนการรับซื้อ            			 : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.