รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 ธ.ค. 2564 17:09:00
หัวข้อข่าว การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ UKEM
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การลดทุน                			

เรื่อง                 			 : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ UKEM
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (UKEM)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)            			 : 1,236,281,351
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)            			 : 1,162,052,251
วันที่มีผล                			 : 30 ธ.ค. 2564
หมายเหตุ                			 :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 74,229,100 หุ้น
______________________________________________________________________