รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 18 ม.ค. 2564 20:53:00
หัวข้อข่าว ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล   			


เรื่อง                 			 : ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
รายละเอียด               			 :
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("COMAN" หรือ "บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น COMAN
ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 33,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.63 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นของนาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ	40,798,600	30.45	7,798,600	5.82
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ	-	-	33,000,000	24.63
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ณ 
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ
การบริหารงาน หรือผู้บริหารของบริษัท และนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.