รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 พ.ย. 2564 18:12:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 การปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว YGG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 04 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 16 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ตั้งอยู่เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 512,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 512,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 360,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 02 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 08 มี.ค. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 14 ก.พ. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)  			 : 11 ก.พ. 2565
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 90,000,000
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 62,000,000
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ย. 2564
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 ก.พ. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 11 ก.พ. 2565
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)  			 : 2.90322581 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.172222222
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก      			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.00
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)     			 : 0.172222222
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.172222222
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล             			 : 03 มี.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 และกำไรสะสม

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)           			 :
เงินปันผลทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด 
เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริ
มการลงทุน (BOI)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 90,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 90,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 4 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : YGG-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)     			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 12.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)    			 :
  1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.