รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ต.ค. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิของ SONIC-W1
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 04 ต.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : SONIC-W1
วันใช้สิทธิ               			 : 21 ต.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 14 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ              			 : https://sonic.co.th/en/homepage-main
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
79/349-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ / เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.