รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ต.ค. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			
ลาออก                 			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : ปิยะนันท์
นามสกุล                			 : สุวรรณนภาศรี
วันที่ลาออก               			 : 15 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาง
ชื่อ                  			 : อภิญญา
นามสกุล                			 : ปลื้มรัก
วันที่แต่งตั้ง              			 : 15 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
ตำแหน่ง                			 : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.