รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 ก.ค. 2563 21:49:00
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น             			

เรื่อง                 			 : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 24 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม               			 : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ 			 : วาระที่ 4 
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร
กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงมติกรรมการจากการพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร 
เป็น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร
และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
	โดยกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 67-70 ในข้อ 67 แจ้งว่า 
ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากข
องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบการอยู่
49.99 ล้านบาท บริษัทมีการประชุมกันแล้วมีความเห็นว่า สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ
0.0162 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ประกาศไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิต่อปี
แต่ในระหว่างกาลมีผลของโรคระบาด Covid-19 จึงได้มีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
จึงมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.0162 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562
เท่ากับอัตราที่กรรมการมีความเห็นที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 70
คือ เมื่อกรรมการอนุมัติแล้วต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย
ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฏหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้
เป็นทุนสำรองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก
สรุปในวะระนี้นั้นกรรมการมีความเห็นให้การประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
ในอัตราหุ้นละ 0.0162 บาท หรือร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตรงตามที่วาระนี้กำหนด
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่บริษัทกำหนดไว้เท่ากับที่อนุมัติจ่ายประจำปี
สรุปคือไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเพราะจ่ายไปแล้วในอัตราที่เท่ากันจึงต้องมาผ่านการอนุมัติจากผู้ถื
อหุ้น

ระเบียบวาระที่ 5
	พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัท
	เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นขอเสนอกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่านตามมติกรรมการ เปลี่ยนเป็น 10 ท่าน 
เพื่อให้การบริหารงานกระชับขึ้น
ในมุมของการบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะดีขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จึงขอมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระที่
5 กรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทใหม่เป็นจำนวน 10 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 6
	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
	เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการพึงมีของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 5 
ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่านจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น 6
ท่านจึงสรุปว่าที่กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง 2 ท่าน มีดังนี้
	1. นายพละ สุขเวช
	2. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.