รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ธ.ค. 2562 19:24:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UKEM-W2 (F53-5)(แก้ไข Template)
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 02 ธ.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ            			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			

 หุ้นสามัญ               			
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : UKEM-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ         			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 			 : 0
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 			 : 103,006,086
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.50
  วันใช้สิทธิ             			 : วันที่ 29 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)    			 : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) 			 : 103,006,086
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.