รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 ม.ค. 2563 07:13:00
หัวข้อข่าว การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ UKEM-W2
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การขึ้นเครื่องหมาย            			

เรื่อง                 			 : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(UKEM-W2)
ขึ้นเครื่องหมาย              			 : SP
เหตุผล                 			 :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน            			 : วันที่ 21 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 13 มี.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP          			 : วันที่ 19 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 27 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน    			 : 14 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.