รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2565 13:29:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-W1 (F53-5)
หลักทรัพย์ BC
แหล่งข่าว BC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 05 เม.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ            			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			

 หุ้นสามัญ               			
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : BC-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ         			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) 			 : 0
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 			 : 101,393,691
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.0213
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)      			 : 3.13
  วันใช้สิทธิ             			 : วันที่ 31 มี.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)    			 : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) 			 : 101,393,691
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นางนัชชา วินิชบุตร
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.