รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ส.ค. 2565 22:13:00
หัวข้อข่าว เเจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การออกเเละเสนอขายใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เเละการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้น เเละการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว IIG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ส.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 12 ต.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 30 ส.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 29 ส.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)       			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)    			 : 13,723,684
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)    			 : 13,723,684
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัท แลนซิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 8,723,684
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)   			 : 7.67
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 38.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 8,723,684
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)   			 : 5,000,000
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) จากบริษัท แลนซิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด ("Lansing Holding") ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท
แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด ("Lansing") จำนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ส.ค. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 5,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 5,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 20.00 : 1.00
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)            
            			 : 25 ต.ค. 2565
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                            
            			 : 21 ต.ค. 2565
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : IIG-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท 
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 32.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 :
  2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้