รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 พ.ย. 2565 17:13:00
หัวข้อข่าว การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ การขายหุ้นสามัญในบจ.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป การแก้ไขข้อบังคับ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 พ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 29 ธ.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 07 ธ.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 06 ธ.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม              			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 พ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 10,565,019,764
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 10,565,019,764
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 10,565,019,764
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ          			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 10,565,019,764
(หุ้น)
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน           			

การขายหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

การขายหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้